Wie de kerkzaal van de Rehobothkerk binnenloopt, kan niet om het grote kruis heen. De tekst daarbij uit 1 Johannes 5: 12 “Wie de Zoon heeft, heeft het leven.” zegt veel over het fundament van ons geloof. Onze missie vloeit daar dan ook direct uit voort. Omdat “de Zoon” (Jezus) de weg, de waarheid en het leven is.

Missie Christengemeente Gorinchem
“Wij willen in Gorinchem een gemeente zijn met liefde voor God, elkaar en de buitenstaander”

Wij geloven:
Christengemeente Gorinchem wil een gemeente zijn zoals de Bijbel ons dit voorstelt. Alles wat wij geloven is daarom ook gebaseerd op het Woord van God, de Bijbel.

1. Dat God de schepper is van hemel en aarde. Genesis 1
2. Dat God de mens goed naar Zijn beeld geschapen heeft. Genesis 1: 27, 2: 7
3. Dat in de zondeval de mens zich van God heeft losgemaakt door naar Satan, in de vorm van een slang, te luisteren, en te doen wat God verboden had. Genesis 3
4. Sindsdien is de mens van nature van God gescheiden door de zonde, waardoor hij geestelijk in de duisternis leeft. Romeinen 3: 11-20
5. Dat het de mens beschikt is om eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Dit is een rechtvaardig oordeel van God over de zonde en de ongerechtigheid van de mensen. Romeinen 1: 18
6. Dat niemand aan dit rechtvaardig oordeel van God kan ontkomen en de gehele wereld strafwaardig is geworden. Romeinen 3: 19-20
7. Dat God de wereld zo lief heeft gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Johannes 3: 16
8. Dat het de Wil van God is dat ieder mens gered wordt door het geloof in Zijn Zoon Jezus Christus. Alleen door het geloof in Hem zijn wij behouden; er is maar één Naam onder de hemel. 2 Petrus 3: 9 / Handelingen 4: 12
9. Dat ieder mens zich moet afkeren van de boze weg, en zich tot God moet bekeren zodat hij of zij een gelovige wordt in de zin zoals de Bijbel dat bedoelt. Wederom geboren noemt de Here Jezus dat, om het Koninkrijk Gods te kunnen zien en binnengaan. Johannes 3: 3 en 5
10. Dat elke gelovige zijn of haar oude zondige leven af mag leggen in de waterdoop door onderdompeling, als een zichtbaar teken van het gelijk worden met Christus in Zijn dood en opstanding. Romeinen 6
11. Dat elke gelovige gedoopt mag worden met de Heilige Geest zoals Jezus dat beloofd heeft aan Zijn discipelen. Johannes 7: 39, 14: 15-26 / Handelingen 2: 38-40
12. Dat aan een ieder de openbaring van de Geest wordt gegeven tot welzijn van allen. 1 Korintiërs 12: 7
13. Dat voor noden en zieken door genade Bijbelse principes zijn gegeven om genezing te ontvangen voor geest, ziel en lichaam. Bijvoorbeeld gebed onder oplegging van handen. Handelingen 19: 6 / Jacobus 5: 14
14. Dat de gelovigen eenmaal zullen opstaan uit de dood en de volheid van het eeuwige leven zullen ontvangen om altijd bij de Here te mogen zijn. 1 Tessalonicenzen 4: 17